Stowarzyszenie KAŹMIERZ

Celem działalności Stowarzyszenia Kaźmierz jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich a w szczególności propagowanie idei społeczeństwa obywatelskiego.

Aktywizacja lokalnej społeczności, upowszechnianie kultury i sztuki, inspirowanie różnych form działalności w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, oświaty i wychowania, zdrowia oraz turystyki, a także podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa lokalnego oraz zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

  1. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych.
  2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Kaźmierz. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
  3. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
  4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach Dz. U. nr 20 poz. 104 ze zmianami oraz na podstawie statutu.
  5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
  6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.
  7. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
  8. Stowarzyszenie może wraz z innymi stowarzyszeniami założyć związek stowarzyszeń.

www.kazmierz.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*